Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Algemeen, onder opdrachtgever wordt verstaan:
  De contractuele wederpartij van Xcdes.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Xcdes en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “opdracht”.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Xcdes
 4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Xcdes schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Xcdes en de opdrachtgever komt tot stand door een van onderstaande wijze van opdracht geven:

 • een door Xcdes ontvangen digitaal inschrijvingsformulier.
 • een door Xcdes ontvangen schriftelijke bevestiging ondertekend door de opdrachtgever en Xcdes;
 • een door Xcdes ontvangen mail met een door de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 3 Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een opleiding en ontwikkeling te annuleren per aangetekende verzonden brief.
  2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvangsdatum van de opdracht kosteloos geschieden.
 2. Bij annulering korter dan 4 weken tot 2 weken voor aanvangsdatum van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50 % van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
  4. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de eerste dag is de opdrachtgever verplicht 100 % van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
  5. Ongeacht het aantal weken voor aanvang van de opdracht waarbinnen opdrachtgever een opdracht annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht met een minimum van €50,-., alsmede 100% van de niet te annuleren overige kosten en verschuldigde bedragen aan derden gemaakt t.b.v. de opdracht.
  6. Annulering van (een deel van) de opdracht na aanvang van de opdracht, ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van de volledige aanneemsom.
  7. Wijziging van de datum van uitvoering door opdrachtgever wordt gezien als annulering van de opdracht, tenzij deze wijziging is overeengekomen in samenspraak met Xcdes.
  8. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van een training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 4 Annulering door Xcdes

Xcdes heeft het recht zonder opgave van redenen de opdracht te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Xcdes betaalde bedrag.

Artikel 5 Vervanging

De opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training laten deelnemen. Dit dient zo snel mogelijk schriftelijk aan Xcdes te worden medegedeeld. Vervanging van deelnemer(s) is alleen toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen). Aan vervanging zijn kosten verbonden. Vervanging na de aanvang van de training is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Xcdes op grond van artikel 4.

Artikel 6 Prijzen

 1. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.
  2. Xcdes is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
 2. In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten t.b.v. de training, tenzij anders weergegeven.
  4. De door deelnemers en trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.
 3. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 7 Trainingslocatie

Afhankelijk van de inhoud van de training en het aantal deelnemers zal de opdrachtgever in overleg met Xcdes moeten zorgdragen voor een geschikte trainingslocatie. Opdrachtgever verschaft op de uitvoerende locaties een werkruimte met alle benodigde faciliteiten voor de uitvoering van de opdracht. Kosten voor de locatie en benodigde faciliteiten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden direct aan de opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 8 Betaling

 1. Xcdes brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De factuurdatum is gelijk aan de eerste dag van de opdracht, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen 14 dagen na facturering op de door Xcdes aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Xcdes, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De reis- en verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een training zijn in het trainingsgeld niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Xcdes steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Xcdes gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 3. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Xcdes alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van €115,-.
 4. Indien Xcdes in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

Xcdes heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 10 Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Xcdes uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainingmateriaal berust bij Xcdes, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xcdes zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Xcdes, berust uitsluitend bij Xcdes.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

1.Xcdes behoudt ten allen tijden alle rechten op de door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever.

 1. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Xcdes noch geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door de opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Xcdes verstrekt zijn.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Xcdes voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 12 Inschakeling derden namens opdrachtgever

1.Xcdes is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht, ook namens en op kosten van de Opdrachtgever (d.w.z., ook buiten “onderaanneming”), diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt dan zal Xcdes de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.

 1. Het is mogelijk dat die derden hun aansprakelijkheid beperken. Het is Xcdes toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 2. Xcdes is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen ontvangen informatie. 4. Opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, alleen opdracht na overleg en met goedkeuring van Xcdes.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Xcdes spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
  2. Xcdes is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Xcdes van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Xcdes voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes weken.
  4. Xcdes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
  5. Xcdes zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
  6. Indien de opdrachtgever binnen 6 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Xcdes en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan een bevoegde rechter.